Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες της βιβλιοθήκης