Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ζητούνται προσφορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2020 – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2020, εφόσον η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μόνη της διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών.

     Κατόπιν τούτου και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2020), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας. Μαζί με την προσφορά επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

     Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2020, δεν θα ξεπερνούν τα 8.726 λίτρα συνολικά (θέρμανσης και κίνησης) και σε συνολική δαπάνη τα 8.047,25 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 18/3/2020 και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 24/3/2020 έως τις 16:00.

       Ένεκα των έκτακτων μέτρων και αναστολή της λειτουργίας των βιβλιοθηκών για το κοινό, παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Βιβλιοθήκη κατά το ημερήσιο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, ήτοι 08:00 – 16:00.

     Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

Next Post

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας μετά από Απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  (ΦΕΚ 956/τ.Β/21-3-2020 ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την προστασία του πληθυσμού από το Κοροναϊό αναστέλλει ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες προς τους χρήστες της  έως και  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. Οι διοικητικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης εκτελούνται κανονικά Δευτέρα -Παρασκευή από τις 8 […]