Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για χρονικό διάστημα 10 μηνών για το 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για χρονικό διάστημα 10 μηνών για το 2020

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε ανάθεση για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των ανελκυστήρων που διαθέτει, έναν μεγάλο για το κοινό και έναν μικρό για μεταφορά βιβλίων, για το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη τεχνική εταιρεία συντήρησης ανελκυστήρων να υποβάλλει εγγράφως την προσφορά της. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 18/3/2020 και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 24/3/2020 έως τις 16:00. Μαζί με την προσφορά επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

       Ένεκα των έκτακτων μέτρων και αναστολή της λειτουργίας των βιβλιοθηκών για το κοινό, παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Βιβλιοθήκη κατά το ημερήσιο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, ήτοι 08:00 – 16:00.

Όσον αφορά τους όρους της ανάθεσης, συνοψίζονται στα παρακάτω:

  1. Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης θα γίνονται σε μηνιαία βάση και για χρονικό διάστημα 10 μηνών (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020), για τους 2 ανελκυστήρες και κατά το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης
  2. Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμων στον ανελκυστήρα κοινού, η εταιρεία δεσμεύεται να κάνει των απεγκλωβισμό, με προσωπικό που θα στείλει επί τόπου, εντός 10΄ το αργότερο, ώστε να μην διακινδυνεύσει κανένας εγκλωβισμένος
  3. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο αρμόδιος τεχνικός θα ενημερώνει εγγράφως το βιβλιάριο συντήρησης του ανελκυστήρα
  4. Η αποπληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο τέλος του οικ. έτους με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου, το οποίο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων
  5. Η ετήσια δαπάνη και για τους 2 ανελκυστήρες δεν θα ξεπερνά το ποσό των 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ, σύνολο 1.860 ευρώ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των συντηρητών ανελκυστήρων
  6. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η απευθείας ανάθεση, εφόσον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ποσό δεν ξεπερνά τις 20.000 άνευ ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                                       ΜΑΡΙΑ  ΚΑΠΙΑ


	
Next Post

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ζητούνται προσφορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2020 – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2020, εφόσον η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ως […]