Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της βιβλιοθήκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για χρονικό διάστημα 11 μηνών για το 2019

 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε ανάθεση για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των ανελκυστήρων που διαθέτει, έναν μεγάλο για το κοινό και έναν μικρό για μεταφορά βιβλίων, για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Δεκέμβριος 2019, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη τεχνική εταιρεία συντήρησης ανελκυστήρων να υποβάλλει εγγράφως την προσφορά της. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 5/2/2019 και ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 8/2/2019 έως τις 15:00.

Όσον αφορά τους όρους της ανάθεσης, συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης θα γίνονται σε μηνιαία βάση και για χρονικό διάστημα 11 μηνών για το 2019 για τους 2 ανελκυστήρες και κατά το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης
  • Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμων στον ανελκυστήρα κοινού, η εταιρεία δεσμεύεται να κάνει των απεγκλωβισμό, με προσωπικό που θα στείλει επί τόπου, εντός 10΄ το αργότερο, ώστε να μην διακινδυνεύσει κανένας εγκλωβισμένος
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο αρμόδιος τεχνικός θα ενημερώνει εγγράφως το βιβλιάριο συντήρησης του ανελκυστήρα
  • Η αποπληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο τέλος του οικ. έτους με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου, το οποίο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων
  • Η ετήσια δαπάνη και για τους 2 ανελκυστήρες δεν θα ξεπερνά το ποσό των 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ, σύνολο 1.860 ευρώ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των συντηρητών ανελκυστήρων
  • Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η απευθείας ανάθεση, εφόσον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ποσό δεν ξεπερνά τις 20.000 άνευ ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

(ΑΔΑ: Ψ9ΜΖ46ΨΖΥΣ-Υ5Ζ)

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

                                       ΜΑΡΙΑ  ΚΑΠΙΑ

Next Post

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2019- Δραστηριότητες για Σχολεία.

             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2019, διοργανώνει έναν μήνα εκπαιδευτικών δράσεων. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης και αφορούν εγγραφές σχολείων, για συμμετοχή σε αυτές. Τα […]