Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ζητούνται προσφορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2019 – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

 

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε προσφορά για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για το οικ. έτος 2019, εφόσον η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας ως αυτόνομο ΝΠΔΔ, δικαιοδοσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχει τη δυνατότητα να διεξάγει μόνη της διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών.

Κατόπιν τούτου και ένεκα του ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας δεν θα προχωρήσει σε διαγωνισμό (λόγω του ότι τα ποσά που θα αφορούν τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ με ΦΠΑ για το 2019), αλλά σε απευθείας ανάθεση, ζητείται να δοθούν προσφορές στις οποίες θα καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που θα δίδεται στο ΝΠΔΔ που καλείται Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας.

Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που θα χρειαστεί η Βιβλιοθήκη για το 2018, δεν θα ξεπερνούν τα 8.300,77 λίτρα (θέρμανσης και κίνησης) και σε δαπάνη τις 8.500 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 5/2/2019 και ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 8/2/2019 έως τις 15:00.

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

(ΑΔΑ: ΨΙ7Κ46ΨΖΥΣ-ΘΕΔ)

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

                                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΑ

 

 

 

Next Post

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της βιβλιοθήκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για χρονικό διάστημα 11 μηνών για το 2019  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε ανάθεση για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των ανελκυστήρων που διαθέτει, έναν μεγάλο για