Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού – εφηβικού τμήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού – εφηβικού τμήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2017 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού – εφηβικού τμήματος, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την προσφορά του.

  • Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 4.518 ευρώ με ΦΠΑ.
  • Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί στη Βιβλιοθήκη
  • Μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά: φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων), ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) και ποινικό μητρώο
  • Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση
  • Το τιμολόγιο θα έχει κράτηση 4% επί του καθαρού ποσού και επίσης 0,06 υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ συν οι λοιπές κρατήσεις του ΕΑΑΔΗΣΥ
  • Θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
  • Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 12/12/2017 και ημερομηνία λήξης την Πέμπτη 14/10/2017 έως τις 14:30 

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

                                       ΜΑΡΙΑ  ΚΑΠΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Next Post

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!